You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Upcoming New 2022 event

MDCU CONGRESS 2022
75th Anniversary:
The Stories of Success

  • Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Save the date

17 - 19 August 2022

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สารจากคณบดี


ปีพุทธศักราช 2565 นับเป็นวาระพิเศษของการครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองการก่อตั้ง การจัดประชุมวิชาการประจำปีเป็นหนึ่งในกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษดังกล่าว

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีภารกิจที่สำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า การให้บริการทางการแพทย์และการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการเผยแพร่ทั้งภายใน และภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานที่มีคุณค่าเหล่านี้ควรได้รับการเผยแพร่ เพื่อชี้นำสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ และประกันคุณภาพในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในประเทศ การจัดประชุมวิชาการประจำปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมด้วยการนำเสนอความรู้ให้แก่ประชาชนทั้งในด้านการรักษาโรค การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพ

ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสพิเศษในวาระครบ 75 ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีแผนจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ความสำเร็จทางด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ และกิจกรรมเสริมความสมานสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วน ศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 หรือ MDCU Congress 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “75th Anniversary: The Stories of Success” ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมงานได้ในวันงาน หรือประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online meeting platform)

ในนามของคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้พบกับทุกท่านในวันงาน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สารจากประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการบริการทางวิชาการต่อเนื่องที่จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ โดยในแต่ละปีคณะกรรมการจัดงานได้วางแนวทางจัดหัวข้อการประชุมและกรอบการบรรยายให้สะท้อนกับเหตุการณ์และความสนใจของวงการแพทย์และสังคมในขณะนั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษยชาติทั่วโลก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตในรูปแบบ new normal เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้จึงเป็นการจัดด้วยรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) คือ มีผู้เข้าร่วมประชุมในวันงาน และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online meeting platform)

เนื่องจากปี พ.ศ.2565 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง 75 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือ MDCU Congress 2022 ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “75th Anniversary: The Stories of Success” โดยมุ่งให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์จากอดีตถึงปัจจุบัน อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต และเพื่อเป็นการนำเสนอเกียรติประวัติของบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจในสาขาวิชาต่าง ๆ นับจากอดีตมาถึงปัจจุบัน

จึงมีการจัดการบรรยายพิเศษ “MDCU TALK” โดยศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ที่มีชื่อเสียงชั้นนำ 12 ท่าน ใน 12 เรื่องราว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (First MDCU medical tournament), กิจกรรม open house โดยภาควิชาต่างๆ, MDCU Hall of Fame, การจัดนิทรรศการทางการแพทย์, นิทรรศการงานครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, การบรรยายทางการแพทย์, การอภิปรายกลุ่มสหสาขา, การนำเสนองานผลงานวิจัย และการจัดรายการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ในวันดังกล่าว แล้วพบกันในวันงานนะคะ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ ประจำปี 2564-2568

Login

Highlights

Plenary Lecture : Innovative / Outstanding
Pre-congress workshop 2

Our sponsorships

MDCU Congress 2022

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย